Punt Federazione Cimbri dei 7 Comuni-Asiago - Veneto

Punt Zimbarn dar Siban Komàüne-Sleghe - Venetien
Punt Zimbarn dar Siban Komàüne-Sleghe - Venetien

Sauris / Zahre

Sauris - Friuli-Venezia Giulia / Zahre - Friaul-Julisch Venetien
Friuli-Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Val Canale / Kanaltal

Val Canale - Friuli Venezia Giulia / Kanaltal - Friaul-Julisch Venetien
Friuli Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Sappada / Plodn

Sappada - Veneto / Plodn - Venetien
Veneto / Venetien

Rimella / Remmalju

Rimella - Piemonte / Remmalju - Piemont
Piemonte / Piemont

Issime / Éischeme

Issime - Valle d'Aosta / Éischeme - Aostatal
Valle d'Aosta / Aostatal

Gressoney / Greschoney

Gressoney - Vall d'Aosta / Greschoney - Aostatal
Vall d'Aosta / Aostatal

Carcoforo / Chalchoufe

Carcoforo - Piemonte / Chalchoufe - Piemont
Piemonte / Piemont

Alagna Valsesia / Im Land

Alagna Valsesia - Piemonte / Im Land - Piemont
Piemonte / Piemont

XIII Comuni / Dreizehn Gemeinden

XIII Comuni - Veneto / Dreizehn Gemeinden - Venetien
Veneto / Venetien

Sette Comuni / Sieben Gemeinden

Sette Communi - Veneto / Sieben Gemeinden - Venetien
Veneto / Venetien

Luserna / Lusérn

Luserna - Trentino-Alto Adige / Lusérn - Trentino-Südtirol
Trentino-Alto Adige /Trentino-Südtirol

Campello Monti / Kampel

Campello Monti - Piemonte / Kampel - Piemont
Piemonte / Piemont

Valle del Fersina / Fersental

Valle del Fersina - Trentino-Alto Adige / Fersental - Trentino-Südtirol
Trentino-Alto Adige /Trentino-Südtirol

Timau / Tischlbong

Timau - Friuli Venezia Giulia / Tischlbong - Friaul-Julisch Venetien
Friuli Venezia Giulia / Friaul-Julisch Venetien

Cansiglio / Tzimbrise Loite bon Kansilien

Cansiglio - Veneto / Tzimbrise Loite bon Kansilien - Venetien
Veneto / Venetien

Formazza / Pumatt

Formazza - Piemonte / Pumatt - Piemont
Piemonte / Piemont

Il tesoro linguistico "Abbigliamento / Bekleidung"

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Dormite sempre guardando la televisione! Anche oggi vi siete addormentati con tutti i vestiti addosso: pantaloni, maglione, camicia, persino le pantofole!

ITA - Dormite sempre guardando la televisione! Anche oggi vi siete addormentati con tutti i vestiti addosso: pantaloni, maglione, camicia, persino le pantofole!

GRE - Tieder geng schloafe débél tieder de television lògò! Hit ou sidder entschloafet ganz angleité: bruech, lésmer, hemd, sògar d’socka!
ISS - Dar schloafit génh zéntsch lugu la tele! Auch höit séider antschloafen pleiti, mit allu d’patti a: pantulunh, tricku, hémd, unzana d’sokha!
ALA - Iar schlofed z’ganza luogend ds wittg’sei! Auch hit sider untschloft mid alji d’chlaidre uf: briache, triki, hemdi asa d’socka!
RIM - Tiéder alzit schlàfu bet kukke d televisiun! Öich hit hédewu entschlàft bet àllu d zoge nà: d briéher, ts trikutè, ts hamt, ussu d ŝchokchà!
FOR - Ér schlaafät féri for der telewisjoo! Öw hit sidär äntschlaafä mét ällum gwan a: hosä, trakutè, hemm, sagar t schläppra!
C7C - Iart slaafet hörtan luuganten de televisiuun! Och hoite zeit-ar oich dorslaafet dehiin met allen de aanleghen umme naach: prüuche büllana foat, och de pantofel!
C13 - Irandre slafat sempar loutzinje de televisiùn! Anka haute iar heta inslafat pit aljan de garustar inume: pruache, majun, heimade, funtze de stumpfe!
Clu - Dar slaft hèrta schaugante å di televisiong! Haüt o saitaraz inslaft ågelekk: pruach, franéla, foat, sinamai di
fötsch!
MOC - Der teat òlbe schloven za schaung de tele! Hait aa der hòt enk entschloven nou gònz gabantn, pet de priach, der jack, s hemet, gor de pòtschn u’!
SAP - Dier schloft òbale, benn der de televisiòn schauk! Hainte ah òt der ingeschlofn pit me gònzn onleigach on: housn, fanèlla, pfat, de panteffilan so gor!
SAU - Der schlofet olban zanter television oufn! Haite a seiter intschlofn ongeleigater: vargessas, gucia, pfaht, vöich mitn schklörfn!
TIM - Deis sghloft obla mittar televisghion oufa! Haintan aa saitisenck varsghlofn ongleiktar: housn, majon, pfaat, goar min pantoufui!

DEU - Ihr schlaft immer vor dem Fernseher! Auch heute seid ihr angezogen eingeschlafen: mit Hosen, Pullover, Hemd, und sogar den Hausschuhen!

Siccome fa freddo mi metto una maglia più pesante di quella di cotone.

ITA - Siccome fa freddo mi metto una maglia più pesante di quella di cotone.

GRE - Wéll éscht choalt tuenémer anlecke e wärmore lésmer als dée bouwelnene/bouwollene.
ISS - Doch das is ischt choalt léckemer a as tricku schwierur dén z’toahena.
ALA - Denn erfriärd lekki mich as triku mei schweirs van d’ bowolins.
RIM - Màcht chàlts, entrum lakkeme nà en trikuté schwìrsur ŝchu dets bàmbàsch.
FOR - Darum das chalt éscht, lekkäni äs schwärärs trakutè a de das böimwulläna.
C7C - Sodar benne ’s machet khalt ich leghe mich au an büllana meeront sbear bon doi bon bombaas.
C13 - Tort iz machat kalt, i leige-an a majùn mearur sbèr mun daz ’un bombolje.
Clu - Soinante khalt, legemar å a sberarna franéla alz da bombasate.
MOC - ’S ist kòlt, alura i leig me u’ an dickeren jack bos der sèll va bombasch.
SAP - Bail’s kòlt is, leigimer ana dickara fanèlla on a bi dei pambullina / pambollina.
SAU - Saint as kholt ist, leigi on ana bulena gucia, as d’ist dikhar assbie de sele va pamböle.
TIM - Polt as ckolt iis leigi a sghbarara maja oon.

DEU - Weil es kalt ist trage ich eine wollene Weste, die ist schwerer als die aus Baumwolle.

Prima di entrare, togliti il cappello e i guanti o quando esci ti prendi il raffreddore!

ITA - Prima di entrare, togliti il cappello e i guanti o quando esci ti prendi il raffreddore!

GRE - Vor én z’goa, tueder abzie d’chappò òn d’hentsche sònschté, wenn geischt emus, kriegscht d’schwinégé!
ISS - Ievun cheen ingier, kwénk da hut un d’héntschanha süscht wénn di sortrischt giescht der d’arvruarti!
ALA - Ebi ingoh o’zia dich da’huad und d’hhentsche oder so usgaist geister da ubergang!
RIM - Eder enher chomu, tiöter abzié d schlappa und d vischtjenga ald wanj haischt üs tiöschter gi es ŝchiécht [una malattia]!
FOR - Ep énnerchunscht zéch der huöt un t häntschä ap, suscht wen üs gescht perchunscht t nifa!
C7C - Boar so gheenan inn limm dich dehiin in huut un de hantsuughe, andarstbia benne du gheet aus du snappest au ’s gabrüst!
C13 - Avrà tze ǵian inj, heifa-di inj huat un de hanpfician, andarst benje du ǵeast aus du lest an scheide!
Clu - Vordo innkhist, nimdar abe in huat un di hångas senónda baldo auzgeast vånksto ’z gevrüst!
MOC - Vour za kemmen arin, ziach de o’ der huat ont de hantscheger sistn kriagst de nit benn de geast!
SAP - Vour asse innarkimnscht, tuider in huit unt de hòntschn obeziegn, sischter benn{d}e ausgeascht, pakimmsche de schtrauche!
SAU - Vournt inarzatretan, tueder obe in huet unt de hontschn, sister, ben d’aussin geast, pakhenste de strauche!
TIM - Darvoar aichn zan gianan, tua droo in huat unt da hentschach sustar monda ausn geast darbischta da pfnausa!

DEU - Bevor du eintrittst, lege Hut und Handschuhe ab, oder du wirst dich erkälten, wenn du gehst!