Zahlen / Numeri

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Ich wollte dir meine drei Hunde zeigen, aber einer ist verendet und die beiden anderen sind bis Dienstag bei Lukas.

ITA - Volevo mostrarti i miei tre cani, ma uno è morto, mentre gli altri due li ha Luca fino a martedì.

GRE - Hättéder welle zeichò min dri hònna, aber eine éscht kleckt, òn d’andrò zwei hätŝché Luca bés em tschischtag.
ISS - Ich hen der wélljen zeihun méin dröi hünn, wa ein ischt gchlékht un d’andrun zwia het dŝchu Luc unz
z’zéischtag.
ALA - Ich hon welje der zaichu min dri hïnd, wa ais ïst g’stourbe, indam d’andru zwen häd er si Luca bis zistog.
RIM - Hég wellju zaihu mi drei hundà, mà n ais ìsch töt, en trémenté d àndru bìdu hétsche der Luca ussu zischtàg.
FOR - I händär wellä mini dri hén zeichu, aber einä éscht kchlekcht un di andru zwe hetŝchi bés zischtag der Luca.
C7C - Ich han gabellt soga-dar de main drai hunte, badar oondar ist gastorbet bail dar Luka hat de andare sbeen finz ertag.
C13 - I han gabout macha-dar segan mai drai hunte, ma uanj ist gastorbat, un die àndare tzoa haltaci Luca funtze marti.
Clu - I håndar geböllt lazzan seng moine drai hunt, ma ummadar iz gestorbet, un di åndarn zboa hattze dar Luca sin in erta.
MOC - I hòn der gabellt lòng schaung de mai’n drai hint, ober oa’n ist storm ont de òndern zboa der hòt sa der Luca finz en eirta.
SAP - I òn der gebellt maina drai hinte zagn, òber ander is hin (bortn) unt de zba òndern saint pis ertach pa me Luca.
SAU - I hinatder gebilt zagn maina drai hinte, ober ander ist zaprouchn unt d’ondrn pada plaibnt pame Luca pis af
eirtach.
TIM - Ii hondar gabelt zaan maina drai hinta, ovar andar is vareckt, da ondarn zba hozza dar Luca pis in erti.

DEU - Ich wollte dir meine drei Hunde zeigen, aber einer ist verendet und die beiden anderen sind bis Dienstag bei Lukas.

Hast du die Gläser gezählt? – Ja, es gibt neun, eins fehlt!

ITAHai contato i bicchieri? – Sì, sono nove, ne manca uno!

GRE – Häscht zellt d’gleser? – Ja, sirrò nine, eis wenkt!
ISS – Hescht zéllt d’klésser? – Jia, sén nöini, wénght eis!
ALA – Häst du g’zolt d’bachra? – Ja, sind nin, feil aine!
RIM – Héscht rachnut d gléŝcher? – Jé, ŝchint nine, gmancht ais!
FOR – Hescht t gleser zellt? – Ja, äs sén nini, äs bréschtät eis!
C7C – Has-to gaseelt de gleezar? – Ja ze zeint noine, beelt oondar!
C13 – Hast-o gatzeilt de tatzan? – Jà, se sain nove, mangalt uanz!
Clu – Hasto gezelt di tatzan? – Ja, da soin noüne, ’z menglta ummana!
MOC – Hòst zeilt de glasler? – Jo, de sai’ nai’na, s valt oa’!
SAP – Òsche de kleiser gezeilt? – Jo, si saint naina, s’vahlt ans!
SAU – Oste gezeilt de gleslan? – Jo, seinter naina, ‘s meinglt ans!
TIM – Hosta gazeilt da glaslan? – Joo, senant naina, valt ans!

DEUHast du die Gläser gezählt? – Ja, es gibt neun, eins fehlt!