Im Dorf / In paese

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Ich lief zum Arzt, während du mit Josef das Kinderlied geübt hast.

ITA - Correvo dal medico mentre tu facevi ripetere a Giuseppe la filastrocca.

GRE - Éch bénn zem docter gloffet débél häscht du dem Joseph d’stòré tònz wéderhole.
ISS - Ich bin glljiffen zam oarzat darwil das dou hescht toan z’widerseen z’kuntji Dschosefji.
ALA - Ich bin g’lauft van arzner in dam du häst g’to’ obertua dam Joseph ds schlofliad.
RIM - Ìsch pì schprungut zum àrzer en trémenté du ìsch tàt nàmmà ŝchége ts bedje dum Pap.
FOR - I bé zum dokchter kléffä , ussuk hescht du dem Jos z schprüchjé mascht z sägä ta.
C7C - Pin gabeest naach loofan ka me dotoar bail du pist gabeest naach machan khödan au ambidar ’ s gazengle me Giuseppe
C13 - I pi gabest na’ tze lofan kame dotor darbai du hast gamast koun ime Giuseppe de filastroke.
Clu - I pinn gelofft kan doktur, baldo du pist någest zo macha bidar aukhön in Giuseppe ’z kantzüle.
MOC - I pin noch gaben za gea’ gahasse kan dockter, derbail as du hòst gamòcht song s gschichtl en Giuseppe
SAP - I pin ka me doktar geloffn, bahl du me Giuseppe òscht gemòcht s’raimbl bider aufsogn.
SAU - I pin geloufn zam orze derbaile as du ost gemochet ’s Hepele de filastroka ibersogn.
TIM - Piin pan podar gloufn dareimst astar dar Sep is liandl hott ibarzok

DEU - Ich lief zum Arzt, während du mit Josef das Kinderlied geübt hast.

Mario sah mich in der Kirche. – Hat er dich gestern gesehen? – Nein, gestern traf ich ihn in der Apotheke.

ITA Mario mi ha vista in chiesa. – Ti ha vista ieri? – No, ieri mi ha incontrata in farmacia.

GRE – Mario hämmé gsét én der chélchò. – Hät’s dé gsét geschter? – Na, geschter hät’s mé antroffet én der apòthék.
ISS – Mario het mi gsien in d’chilhu. – Hets di gsien géschter? – Na, géschter hets mi gvunnen en pharmacie.
ALA – Mario häd mich g’sei im chilchu. – Er häd dich g’sei gester? – No, gester häd er mich ong’troffe in spezier buteju.
RIM – Der Mariu hétme gŝchit en d chiljchu. – Hétter gŝchit gaschter? – Nà, gaschter hétmer gvunt en d schpezzjal.
FOR – Mario hetmi in der chappalu ksee. – Hedärdi geschter ksee? – Nei, geschter hedärmi in der farmatschiu antroffä.
C7C – Dar Mario hat mich gazecht in de khercha. – Hat ar dich gazecht ghestan. – Net ghestan ar hat mich borkhemmet in de apoteka.
C13 – In Mario ha-pi gasegat indar kirche. – Hat-ar-di gasegat geistar? – Niat, geistar er ha-pi buket indar farmacia.
Clu – Dar Mario hattme gesék in di khirch. – Hattarde gesék gestarn? – No, gestarn hattarme bokhént in formatschìa.
MOC – Der Mario hòt me tsechen en de kirch – Gester, hòt er de tsechen? – Na, gester der hòt me pakemmpt en de …
SAP – Der Mario òt mi in der kirche gesehn. – Òttar di geschter gesehn? – Na, geschter òttar mi in der apiteke getroffn.
SAU – Der Mario otmi gesehn in der khurche. – Otardi geister gesehn? – Na, geister otarmi pageignt in der speziaria.
TIM – Dar Mario hottmi zeachn in da ckircka. – Hottardi zeachn geistar? – Na, geistar hottarmi pakeink in da schpeziaria.

DEUMario sah mich in der Kirche. – Hat er dich gestern gesehen? – Nein, gestern traf ich ihn in der Apotheke.