Farben / Colori

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Hast du die weißen Socken angezogen? – Nein, die blauen!

ITATi sei messa i calzini bianchi? – No! quelli blu!

GRE – Häscht angleit d’wissò hose? – Na! Di bloabò!
ISS – Hescht gleit a d’wéissu huasi? – Na! Déju bloawu!
ALA – Häst dich g’laidt d’ wissu housini? – Na! D’ blowwigu!
RIM – Hétschte anlàkt d wiss hoŝche? – Nà, dei bléwe!
FOR – Hescht di wissu schtrémpfjé anklett? – Nei, di blawu!
C7C – Has-to dich galeghet de baisen hoozlen? – Net! dii blau!
C13 – Hast-o leigat-an de baizze housalar? – Niat, die pljabute!
Clu – Pistodar ågelekk di baizan kaltzöttla? – No! Di plam!
MOC – Hòst er u’galeik de baisn heisler? – Na! De sein plob!
SAP – Òsche de baissn secklan ongelek? – Na, de plobm!
SAU – Ostder ongeleiget de baissn stimpflan? – Na! de plobn!
TIM – Hosta ongleik da baisn schtimpfa? – Na! Da seen ploom!

DEUHast du die weißen Socken angezogen? – Nein, die blauen!

Mir gefällt der grüne Rock nicht!

ITA - Non mi piace la gonna verde!

GRE - De griene rock gfalltmer nid!
ISS - Gvalmer nöit d’grünun kottu!
ALA - Miar fald nid ds grien bïst!
RIM - Es valmer nid ts geriénts zog [vestito]!
FOR - Der gréén rokch kfalltmär nit!
C7C - De grüun marzlaana gaballet-mar net!
C13 - Iz gavalja-par nist de gruane kamasoute!
Clu - ’Z gevalltmar nètt dar grümma konzott!
MOC - S pfòll mer nèt der tschònt grea’!
SAP - Der griene kitl passt/gevòòlt mer et!
SAU - ’S gevoltber net ’s griene khitele!
TIM - Pfoltmar nitt da griana gonna!

DEU - Mir gefällt der grüne Rock nicht!