Bekleidung / Abbigliamento

Legende

ITA Italiano / Italienisch  
GRE Greschóneytitsch Gressoney (walser)
ISS Éischemtöitschu Issime (walser)
ALA Titzschu Alagna (walser)
RIM Remmaljertittschu Rimella (walser)
FOR Pomattertitsch Formazza (walser)
C7C Tzimbris Cimbri dei Sette Comuni e del
Cansiglio
C13 Tauć Cimbri dei Tredici Comuni
Clu Azpe biar Cimbri di Luserna
MOC Bersntolerisch Mocheni/Val Fersina
SAP Plodarisch Sappada
SAU Zahrar sproche Sauris
TIM Taitsch va Tischlbong Timau
DEU Deutsch / tedesco  

Satzbeispiele aus dem Alltag

Ihr schlaft immer vor dem Fernseher! Auch heute seid ihr angezogen eingeschlafen: mit Hosen, Pullover, Hemd, und sogar den Hausschuhen!

ITA - Dormite sempre guardando la televisione! Anche oggi vi siete addormentati con tutti i vestiti addosso: pantaloni, maglione, camicia, persino le pantofole!

GRE - Tieder geng schloafe débél tieder de television lògò! Hit ou sidder entschloafet ganz angleité: bruech, lésmer, hemd, sògar d’socka!
ISS - Dar schloafit génh zéntsch lugu la tele! Auch höit séider antschloafen pleiti, mit allu d’patti a: pantulunh, tricku, hémd, unzana d’sokha!
ALA - Iar schlofed z’ganza luogend ds wittg’sei! Auch hit sider untschloft mid alji d’chlaidre uf: briache, triki, hemdi asa d’socka!
RIM - Tiéder alzit schlàfu bet kukke d televisiun! Öich hit hédewu entschlàft bet àllu d zoge nà: d briéher, ts trikutè, ts hamt, ussu d ŝchokchà!
FOR - Ér schlaafät féri for der telewisjoo! Öw hit sidär äntschlaafä mét ällum gwan a: hosä, trakutè, hemm, sagar t schläppra!
C7C - Iart slaafet hörtan luuganten de televisiuun! Och hoite zeit-ar oich dorslaafet dehiin met allen de aanleghen umme naach: prüuche büllana foat, och de pantofel!
C13 - Irandre slafat sempar loutzinje de televisiùn! Anka haute iar heta inslafat pit aljan de garustar inume: pruache, majun, heimade, funtze de stumpfe!
Clu - Dar slaft hèrta schaugante å di televisiong! Haüt o saitaraz inslaft ågelekk: pruach, franéla, foat, sinamai di
fötsch!
MOC - Der teat òlbe schloven za schaung de tele! Hait aa der hòt enk entschloven nou gònz gabantn, pet de priach, der jack, s hemet, gor de pòtschn u’!
SAP - Dier schloft òbale, benn der de televisiòn schauk! Hainte ah òt der ingeschlofn pit me gònzn onleigach on: housn, fanèlla, pfat, de panteffilan so gor!
SAU - Der schlofet olban zanter television oufn! Haite a seiter intschlofn ongeleigater: vargessas, gucia, pfaht, vöich mitn schklörfn!
TIM - Deis sghloft obla mittar televisghion oufa! Haintan aa saitisenck varsghlofn ongleiktar: housn, majon, pfaat, goar min pantoufui!

DEU - Ihr schlaft immer vor dem Fernseher! Auch heute seid ihr angezogen eingeschlafen: mit Hosen, Pullover, Hemd, und sogar den Hausschuhen!

Weil es kalt ist trage ich eine wollene Weste, die ist schwerer als die aus Baumwolle.

ITA - Siccome fa freddo mi metto una maglia più pesante di quella di cotone.

GRE - Wéll éscht choalt tuenémer anlecke e wärmore lésmer als dée bouwelnene/bouwollene.
ISS - Doch das is ischt choalt léckemer a as tricku schwierur dén z’toahena.
ALA - Denn erfriärd lekki mich as triku mei schweirs van d’ bowolins.
RIM - Màcht chàlts, entrum lakkeme nà en trikuté schwìrsur ŝchu dets bàmbàsch.
FOR - Darum das chalt éscht, lekkäni äs schwärärs trakutè a de das böimwulläna.
C7C - Sodar benne ’s machet khalt ich leghe mich au an büllana meeront sbear bon doi bon bombaas.
C13 - Tort iz machat kalt, i leige-an a majùn mearur sbèr mun daz ’un bombolje.
Clu - Soinante khalt, legemar å a sberarna franéla alz da bombasate.
MOC - ’S ist kòlt, alura i leig me u’ an dickeren jack bos der sèll va bombasch.
SAP - Bail’s kòlt is, leigimer ana dickara fanèlla on a bi dei pambullina / pambollina.
SAU - Saint as kholt ist, leigi on ana bulena gucia, as d’ist dikhar assbie de sele va pamböle.
TIM - Polt as ckolt iis leigi a sghbarara maja oon.

DEU - Weil es kalt ist trage ich eine wollene Weste, die ist schwerer als die aus Baumwolle.

Bevor du eintrittst, lege Hut und Handschuhe ab, oder du wirst dich erkälten, wenn du gehst!

ITA - Prima di entrare, togliti il cappello e i guanti o quando esci ti prendi il raffreddore!

GRE - Vor én z’goa, tueder abzie d’chappò òn d’hentsche sònschté, wenn geischt emus, kriegscht d’schwinégé!
ISS - Ievun cheen ingier, kwénk da hut un d’héntschanha süscht wénn di sortrischt giescht der d’arvruarti!
ALA - Ebi ingoh o’zia dich da’huad und d’hhentsche oder so usgaist geister da ubergang!
RIM - Eder enher chomu, tiöter abzié d schlappa und d vischtjenga ald wanj haischt üs tiöschter gi es ŝchiécht [una malattia]!
FOR - Ep énnerchunscht zéch der huöt un t häntschä ap, suscht wen üs gescht perchunscht t nifa!
C7C - Boar so gheenan inn limm dich dehiin in huut un de hantsuughe, andarstbia benne du gheet aus du snappest au ’s gabrüst!
C13 - Avrà tze ǵian inj, heifa-di inj huat un de hanpfician, andarst benje du ǵeast aus du lest an scheide!
Clu - Vordo innkhist, nimdar abe in huat un di hångas senónda baldo auzgeast vånksto ’z gevrüst!
MOC - Vour za kemmen arin, ziach de o’ der huat ont de hantscheger sistn kriagst de nit benn de geast!
SAP - Vour asse innarkimnscht, tuider in huit unt de hòntschn obeziegn, sischter benn{d}e ausgeascht, pakimmsche de schtrauche!
SAU - Vournt inarzatretan, tueder obe in huet unt de hontschn, sister, ben d’aussin geast, pakhenste de strauche!
TIM - Darvoar aichn zan gianan, tua droo in huat unt da hentschach sustar monda ausn geast darbischta da pfnausa!

DEU - Bevor du eintrittst, lege Hut und Handschuhe ab, oder du wirst dich erkälten, wenn du gehst!